ingång

Om Sociala företag

Det unika med de sociala företagen är att de skapar arbetstillfällen för människor som av olika skäl står långt ifrån arbetsmarknaden. Sådana arbetstillfällen kan varken marknaden eller det offentliga tillgodose. Men med lite anpassning av verksamheten kan dessa människor arbeta 100 % av sin förmåga och integreras på arbetsmarknaden.

Medarbetarna i sociala företag kan vara personer med funktionsnedsättningar, långa sjukskrivningar, långvarig arbetslöshet eller som av andra skäl har ett arbetshinder. Vissa sociala företag utvecklar affärsidéer med syfte att skapa nya arbetstillfällen i det egna företagandet. Andra har fokus på rehabilitering och/eller arbetsprövning. 

Många sociala företag utvecklas och drivs i nära samverkan med det offentliga. Men företagen är fristående juridiska personer, ofta organiserade med ett kooperativt arbetssätt och som ekonomiska eller ideella föreningar. Initialt är kooperatörerna i företaget oftast beroende av offentliga beslut för sin försörjning, t ex i form av lönebidrag, trygghetsanställning, aktivitetsbidrag osv. För en del sociala företag är det dock viktigt att successivt utveckla företaget så att det kan fungera och vara lönsamt på den privata marknaden. Överskottet återinvesteras i den egna verksamheten eller används för att utveckla verksamheten genom att till exempel starta liknande verksamheter på fler håll.

Sociala företag är bra på att anpassa verksamheten så att de passar människor som står långt ifrån arbetsmarknaden. Ett socialt företag är ett bra exempel på att ett nytt tänk är möjligt. De sociala företagen utvecklar affärsområden som ger nya arbetstillfällen och integrerar nya grupper på arbetsmarknaden.

I de sociala företagen kan människor som står långt ifrån arbetsmarknaden ta makten över sina liv, arbeten och sin plats i samhället och känna att de kan påverka sin situation.

Arbetsintegrerande sociala företag

… är företag som driver näringsverksamhet (producerar och säljer varor och tjänster) och:

Har som ändamål att integrera personer som har svårigheter att få jobb på arbetsmarknaden.
Som i huvudsak återinvesterar sina vinster i egna eller liknande verksamheter.
Som skapar delaktighet för medlemmarna genom ägande, avtal eller på annat väl dokumenterat sätt.
Är organisatoriskt fristående från offentlig verksamhet

Flertalet av de arbetsintegrerande sociala företagen är organiserade som arbetskooperativ. Det innebär bland annat att de kooperativa principerna om delaktighet och deltagande blir en naturlig del i arbetet. Men delaktighet är också en viktig princip i allt arbetsintegrerande socialt företagande.

Det sociala företagandet skiljer sig från:

Företag med sociala mål i allmänhet
Företag med verksamhet i den sociala sektorn i allmänhet
Privata företag som säljer rehabilitering/arbetsträning/arbetsförmedling i allmänhet
Offentligt ägda rehabiliterings- och/eller arbetsträningsverksamheter